Ochrana osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ako prevádzkovateľ elektronického obchodu www.kalokashop.sk sme prijali primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania Vašich osobných údajov tak, aby boli Vaše osobné údaje maximálne chránené a ich spracúvanie bolo v súlade s  Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46 / ES (nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej aj ako „GDPR“) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o ochrane osobných údajov“).

 

O nás - prevádzkovateľ osobných údajov a ako nás môžete kontaktovať

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Gravity Academy s.r.o. IČO: 51086395, so sídlom Hospodárska88 Trnava,91701, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Oddiel: Sro, Vložka č.119038/B (ďalej aj ako „Spoločnosť“). Ak máte akúkoľvek otázku ohľadom spracovania Vašich osobných údajov, vrátane uplatnenia Vašich práv ako dotknutej osoby, môžete sa na nás obrátiť prostredníctvom e-mailovej adresy info@kalokashop.sk alebo prostredníctvom vyššie uvedenej adresy sídla Spoločnosti.

Spoločnosť postupuje tak, aby dotknutá osoba (osoba ktorej osobné údaje sa spracúvajú) neutrpela ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života dotknutej osoby. Osobné údaje sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

 

Aké osobné údaje spracúvame

Spracúvame len také osobné údaje, aby sme vám poskytovali čo najlepšie naše služby, to znamená, že spracúvame Vaše osobné údaje len v rozsahu nevyhnutne potrebnom na plnenie predzmluvných vzťahov/zmluvy, prípadne marketingové účely.

Spracúvame najmä tieto kategórie osobných údajov:

Identifikačné a kontaktné údaje: najmä, meno, priezvisko, fakturačná adresa, doručovacia adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo

Transakčné údaje: bankové spojenie – číslo účtu – IBAN

 

Na aké účely spracovávame Vaše osobné údaje a aký je právny základ spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zásadou minimalizácie spracúvania údajov, teda iba v nevyhnutnom rozsahu, pričom väčšina spracúvaní je odôvodnená tým, že tieto údaje potrebujeme na správne spracovanie objednávky, vystavenia daňového dokladu a vedenia reklamácií v elektronickom obchode vstavatacvicit.sk.  Ďalej Spoločnosť spracúva osobné údaje s Vaším súhlasom na marketingové účely a to formou:

 • zasielania newsletter správ na e-mailovú adresu, a to prihlásením sa zákazníka do mailing listu na stránkach elektronického obchodu vstavatacvicit.sk v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa.
 • účasti na reklamných kampaniach (akciách), vedených na stránkach elektronického obchodu vstavatacvicit.sk alebo formou letákov v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón

 

Právny základ: Spoločnosť získava a spracúva poskytnuté osobné údaje ako prevádzkovateľ v súlade s GDPR a s § 13 zákona o ochrane osobných údajov (a to najmä § 13 ods. 1 písm. a), písm. b), príp. § 13 ods. 1 písm. f)) ako aj v súlade s príslušnými osobitnými zákonmi.

 

 • Kedy spracúvame Vaše osobné údaje bez súhlasu

Právny základ

„spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby”

Spoločnosť je oprávnená bez súhlasu klienta spracúvať jeho osobné údaje, ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej je klient zmluvnou stranou alebo v predzmluvných vzťahoch na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby.

Odmietnutie poskytnutia osobných údajov v zmysle tohto právneho základu môže mať za následok neuzatvorenie kúpnej zmluvy na diaľku a nemožnosť poskytnutia našich služieb.

 

 • Kedy spracúvame Vaše osobné údaje so súhlasom

Právny základ

„dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel”

Pokiaľ osobné údaje klienta nie sú spracúvané na základe plnenia zmluvy alebo predzmluvných vzťahov, osobné údaje spracúvame len na základe Vášho súhlasu, a to v rozsahu a na účel uvedený v súhlase.  Udelený súhlas je dobrovoľný a môže byť kedykoľvek odvolaný. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovávaných údajov pred jeho odvolaním. Doba spracovania je uvedená priamo v súhlase.

Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky alebo po objednávke vyjadriť svoj súhlas v zmysle ust. § 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov, aby Spoločnosť spracovala a uchovávala jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú potrebné pri činnosti Spoločnosti týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch.

Kupujúci udeľuje Spoločnosti tento súhlas na dobu určitú, a to na dobu 2 rokov. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou

Spoločnosť vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.

Osobné údaje kupujúceho, ktoré sa poskytnú Spoločnosti prostredníctvom priamej objednávky tovaru, musia byť pravdivé a v prípade ich zmeny je kupujúci povinný o ich zmene bezodkladne informovať aj prevádzkovateľa.

 

Získavanie a spracovanie anonymných údajov

Na webovej stránke elektronického obchodu www.kalokashop.sk  sú použité softvéry pre analýzu používania stránok. Vyhodnotením týchto údajov predávajúci získava dôležité poznatky o preferenciách užívateľov elektronického obchodu (kupujúcich). Tieto poznatky pomáhajú zlepšovať kvalitu ponuky tovaru.

Inými slovami, v rámci činnosti nášho e-shopu  zbierame ďalšie údaje okrem osobných údajov. Ide najmä o rôzne štatistické údaje. Štatistické údaje získavané počas Vašej návštevy stránky, ktoré sú popísané nižšie a nemôžu byť priamo alebo nepriamo spojené s konkrétnou osobou, nie sú považované za osobné údaje.

Osobné údaje v zmysle zákona o ochrane osobných údajov sú “údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu”.

 

 • Webtracking (sledovanie stránok):

Pri štatistickom vyhodnocovaní našej internetovej stránky sú niektoré údaje poskytované vašim prehliadačom zaznamenávané a vyhodnocované v trvalo anonymizovanej forme v rozsahu:

 • žiadosť (názov požadovaného dátového súboru)
 • typ a verzia prehliadača (napr. Internet Explorer 6.0)
 • jazyk prehliadača (napr. slovenčina)
 • používaný operačný systém (napr. Windows XP)
 • vnútorné rozlíšenie okna prehliadača
 • rozlíšenie obrazovky
 • aktivácia JavaScript
 • zapnutie/vypnutie Java
 • zapnutie/vypnutie cookies
 • sýtosť farieb
 • Referrer URL (stránka, ktorá bola navštívená predtým)
 • IP adresa –je prenášaná pri zadaní každej vašej požiadavky na server. Vďaka tomu má server informáciu o tom, kam má byť odpoveď na túto požiadavku odoslaná. Zákazníkovi je IP adresa pridelená poskytovateľom internetového pripojenia, akonáhle sa pripojí na internet. Poskytovateľ internetových služieb dokáže vysledovať, ktorému zákazníkovi bola vybraná IP adresa priradená v určitom časovom okamihu. Po dobu uloženia IP adresy je možné teoreticky nepriamo stanoviť identitu vlastníka IP adresy. Z tohto dôvodu nie sú IP adresy trvalo uchovávané nami, ani našimi poskytovateľmi štatistických služieb, ale sú využívané iba za účelom určenia miesta, na ktoré má byť odoslaná odpoveď servera na vašu požiadavku, ako aj na účely odvrátenia potenciálnych kybernetických útokov.
 • čas prístupu
 • kliknutia

 

Takto anonymizované údaje môžu byť poskytované poskytovateľovi štatistických služieb.Za účelom spracúvania štatistických údajov o využívaní našej internetovej ponuky a zodpovedajúcej optimalizácie našej ponuky využívame služby Google Analytics od spoločnosti Google, ktorá je certifikovaná pre ochranu osobných údajov v oblasti kontrolingu webu.

Ako návštevník  online e-shopu na platforme Shoptet môžete vyjadriť nesúhlas s ukladaním vyššie uvedených anonymizovaných údajov užívateľa na www.kalokashop.sk . Tým nebudú údaje v budúcnosti zaznamenávané. V prípade vyjadrenia vášho nesúhlasu, nebudú  zaznamenávané a spracúvané ani anonymizované údaje, ktoré boli získane počas vašej aktivity na hore uvedenej stránke.

Z dôvodu predchádzania trestnej činnosti a minimalizácie škôd si e-shop Vstavatacvicit.sk vyhradzuje právo odmietnuť objednávku kupujúcim vytvorenú z blokovanej IP adresy.

 

 • Cookies

Na viacerých miestach našej internetovej stránky sú používané tzv. cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a môžu byť ukladané vaším prehliadačom. Cookies nemôžu byť priradené konkrétnej osobe a neobsahujú žiadne osobné údaje. Spojenie týchto údajov s inými zdrojmi údajov o Vašej osobe je vykonané iba za predpokladu, že ste nám udelili váš výslovný súhlas.

Akceptácia cookies nie je nevyhnutnou požiadavkou pre umožnenie návštevy internetovej stránky. Upozorňujeme však na to, že funkcie nákupného košíka a objednanie produktov je možné iba za predpokladu, že ste aktiváciu technických cookies, ktoré sú nevyhnutné kvôli funkcionalitám  online e-shopu, akceptovali. Údaje získané z použitia týchto cookies budú použité výhradne na technické zabezpečenie vášho nákupu a po ukončení relácie prehliadača budú vymazané.

Najčastejšie nami používané cookies sú dočasné cookies (tzv. session cookies), ktoré budú vymazané po ukončení relácie prehliadača. Okrem toho existujú aj dlhodobé cookies (tzv. persistant cookies), pomocou ktorých vás vieme rozpoznať ako návštevníka. Cookies nespôsobujú žiadne škody na vašom počítači a neobsahujú žiadne vírusy.

 

Využívané sú predovšetkým nasledujúce cookies:

 • technické cookies, ktoré sú nevyhnutné kvôli funkcionalitám online e-shopu a pre optimálne zobrazenie pre zákazníka (napr. zníženie zaťaženia, funkcia prihlasovania, životnosť: jedna relácia; funkcionality nákupného košíka, životnosť: 30 dní)
 • posledné kliknutie, resp. Last Click – (pre ukončenie relácie, životnosť: jedna relácia)
 • dočasné cookies (pre rozpoznanie relácie, životnosť: jedna relácia)
 • ever cookies (rozpoznanie nových a stálych zákazníkov, životnosť: max. 60 mesiacov)
 • konverzné cookies (pre sledovanie konverzií, životnosť: 7, resp. 30 dní)

 

V nastaveniach prehliadača môžete stanoviť, či môžu byť cookies používané alebo nie. Ak si neželáte byť sledovaný výlučne na stránke www.kalokashop.sk, môžete vyjadriť svoj nesúhlas. Z dôvodu funkčnosti webovej stránky sa platné právne predpisy vzťahujúce sa na používanie cookies netýkajú nevyhnutných cookies, ktoré sa nedajú deaktivovať. Za účelom deaktivácie cookies sa vo vašom prehliadači vytvorí "Opt-Out" cookie, z dôvodu priradenia vášho nesúhlasu. V prípade, že použijete iný prehliadač, resp. iný počítač alebo cookies vymažete, musíte cookies opätovne deaktivovať.

 

 • Individuálna reklama (resp. Online reklama)

Našim cieľom je neustále zlepšovanie a používateľsky príjemné zostavenie a zobrazovanie našej internetovej stránky. Pre vytvorenie užitočnej a personalizovanej (vašej záujmovej oblasti prispôsobenej) reklamy (napr. newsletter) využívame poskytnuté a automaticky generované informácie. K tomu patria napr. informácie o tom, na ktorý teaser/banner na stránke ste klikli, ktoré výrobky ste si vo svojom prehliadači prezerali, a ktoré výrobky ste otvorili z ponuky newsletterov, ako aj informácie o počítači a internetovom spojení, operačnom systéme a platforme, dátume a čase vašej návštevy. Tieto informácie využívame len v prípade, ak ste nám na takéto použitie udelili Váš súhlas k vyhodnocovaniu osobných údajov na marketingové účely (konkr. na účely Online reklamy) prostredníctvom objednávky alebo prostredníctvom individuálnej žiadosti o súhlas zo strany Spoločnosti.Tieto údaje používame len v pseudonymizovanej forme, teda forme, ktorá neumožňuje tieto údaje priradiť k individuálnej osobe bez použitia dodatočných informácií, ktoré sú uchovávané osobitne. Ak si neželáte dostávať personalizovanú reklamu, môžete svoj súhlas prostredníctvom kontaktných údajov Spoločnosti kedykoľvek odvolať s tým, že môžete Spoločnosť požiadať tiež o vymazanie Vašej registrácie na stránke.

 

Doba na ktorú spracúvame Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu trvania Vašej zmluvy so Spoločnosťou. Po ukončení zmluvného vzťahu a vysporiadania všetkých záväzkov plynúcich, či súvisiacich so zmluvou, uchovávame Vaše osobné údaje na nevyhnutne potrebný čas, a to v rozsahu vyžadovanom príslušnými právnymi predpismi).  Spracovávanie osobných údajov v prípade udelenia súhlasu je možné počas doby, na ktorú bol súhlas udelený.

Doba uchovávania osobných údajov vyplýva najmä zo zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších právnych predpisov na základe právneho základu uvedeného v § 13 ods. 1 písm. c) ZoOOÚ, a to na dobu 10 rokov (napr. v súvislosti s povinnosťou archivácie účtovných dokladov).

 

Z akých zdrojov osobné údaje pochádzajú

Osobné údaje získavame priamo od Vás, napr. údaje, ktoré uvádzate v objednávke alebo reklamnom letáku.

 

Kam putujú Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje poskytneme tretím osobám resp. príjemcom, ak nám takúto povinnosť ukladá osobitný zákon, priamo vykonateľný právne záväzný akt Európskej únie alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo ste na takéto konanie poskytli svoj súhlas alebo ide o našich sprostredkovateľov, ktorý v našom mene spracúvajú osobné údaje.

Vaše osobné údaje môžu byť predmetom cezhraničného prenosu do krajín v rámci Európskej únie (napr. do krajín, kde Spoločnosť vykonáva svoju činnosť) alebo tretích krajín v zmysle § 48 zákona o ochrane osobných údajov – napr. USA (používame systém na zasielanie newslettrov, ktorý uchováva osobné údaje na serveroch uložených v USA). USA je krajina s primeranou úrovňou ochrany osobných údajov prostredníctvom tzv. Privacy Shield.

 

Tretie strany

Spoločnosť prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, nebudú zverejnené a poskytnuté tretej osobe bez výslovného súhlasu dotknutej osoby. Osobné údaje budú poskytnuté tretím osobám iba za účelom uskutočnenia plnenia kúpnej zmluvy s kupujúcim, čiže v situáciách súvisiacich s distribúciou či platobným stykom týkajúcich sa objednaného tovaru (oznámenie mena a priezviska, kontaktných údajov, čísla účtu – napr. účtovníckej firme a adresy dodania) a s predchádzajúcim výslovným súhlasom dotknutej osoby môžu byť jej osobné údaje sprostredkované ďalej v rámci marketingových akcií Spoločnosti (vykonávaných so zmluvnými partnermi Spoločnosti) vybraným partnerom.

Oznamuje skupujúcemu, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov:

 • Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka č.: 803/S
 • Zásielkovňa s.r.o., so sídlom Šustekova 3697/49, 851 04 Bratislava, IČO: 48136999, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 105158/B

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov môžete uplatniť nasledovné práva:

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Obsahom informácie sú najmä totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa, jeho zástupcu a prípadne aj zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov, kategórie dotknutých osobných údajov, účely spracúvania a právny základ spracúvania,  informácie o právach dotknutých osôb, príjemca alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, doba uchovávania osobných údajov, oprávnení prevádzkovatelia, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracúvaných osobných údajov, informácie o existencii automatizovaného rozhodovania a profilovania.

Požadovať prístup k osobným údajom

Máte právo vyžadovať, či o Vás sú alebo nie sú osobné údaje spracúvané a ak áno, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom ako aj informácie o účeloch spracúvania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, dobu uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie, existencii práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práve namietať proti takémuto spracúvaniu, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré požiadate, sme oprávnení účtovať primeraný poplatok za administratívne náklady.

Právo na opravu

Máte právo na to, aby sme opravili Vaše nesprávne alebo neaktuálne osobné údaje a doplnili neúplné osobné údaje. Preto, ak ste zmenili napríklad kontaktné údaje, prosím informujte nás, a Vaše osobné údaje opravíme.

Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“)

Vaše osobné údaje sme v určitých právnymi predpismi stanovených prípadoch povinní na Váš pokyn vymazať. V takomto prípade sme povinní vyhodnocovať, či sú na vymazanie splnené právnymi predpismi vyžadované podmienky, pretože v niektorých právnymi predpismi stanovených prípadoch sme povinní Vaše údaje uchovávať a archivovať po zákonom stanovenú dobu, napriek tomu, že by ste požadovali príslušné údaje vymazať.

Právo na obmedzenie spracúvania

V zákonom ustanovených prípadoch máte právo požadovať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov a spracúvali ich výhradne pre najnutnejšie zákonné dôvody alebo môžete od nás požadovať, aby sme spracúvanie osobných údajov po zákonom stanovenú dobu zablokovali.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo požadovať, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, inej spoločnosti, pokiaľ je to technicky možné. Ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné ani iné významné prekážky, Vaše osobné údaje odovzdáme v zodpovedajúcom formáte Vami určenej tretej strane.

Právo namietať proti spracúvaniu údajov, automatizované individuálne rozhodovanie (vrátane profilovania)

Ak sa domnievate, že spracovávanie Vašich osobných údajov vykonávame v rozpore s právnymi predpismi, prosím obráťte sa na nás, radi Vám podáme vysvetlenie, prípadne vykonáme potrebnú nápravu. Máte právo namietať voči spracovávaniu Vašich údajov na účely priameho marketingu. Námietku môžete ďalej vzniesť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania, pokiaľ to pripúšťa platná legislatíva.

Právo podať sťažnosť (resp. návrh na začatie konania)

S Vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov našou Spoločnosťou sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. V zmysle zákona o ochrane osobných údajov, máte právo na podanie návrhu na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Kontaktné údaje na uplatnenie Vašich práv voči Spoločnosti

Vaše práva voči Spoločnosti týkajúce sa spracovávania Vašich osobných údajov, si môžete voči nám uplatniť na e-mailovej adrese obchod.vstavatacvicit@gmail.com alebo písomne na adrese sídla Spoločnosti. Vyjadrenie Vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca od doručenia Vašej žiadosti týkajúcej sa ochrany osobných údajov. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť Vašej žiadosti. O predĺžení, vrátane uvedenia dôvodov, Vás budeme informovať.

Právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti a môžete ho kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovávaných údajov pred jeho odvolaním.

Odvolať resp. obmedziť sa dá iba spracovanie osobných údajov, ktoré Spoločnosť spracúva na základe súhlasu, t.j. nie v prípade, ak je spracovanie osobných údajov nevyhnutným predpokladom pre plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, resp. nie v prípade,  ak spracovanie osobných údajov pre Spoločnosť vyplýva z osobitných zákonov.

Existencia automatizovaného rozhodovania a profilovania

V súvislosti s uzatváraním a existenciou nášho obchodného vzťahu vo všeobecnosti nevyužívame automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie (to sa ale môže uskutočniť automatizovane v rámci reklamných systémov, ktoré môže Spoločnosť využívať). Ak takéto rozhodovanie/profilovanie využívame v individuálnych prípadoch, budeme Vás informovať, v rozsahu v akom to od nás vyžadujú príslušné právne predpisy.